DELAGI BINH THUAN Male Viet Nam

TI?N ÍCH KHU NGH? D??NG – Khu ngh? d??ng cao c?p DELAGI Bình Thu?n
Bao g?m các khu ch?c n?ng nh? khu gi?i trí, nhà hàng, khách s?n, sân golf, bi?t th? cao c?p và c? Khu ngh? d??ng cao c?p DeLAGI ?? ?áp ?ng nh? c?u tái ??nh c?, m?t ph?n nhu c?u l?u trú c?a cán b? công nhân viên khu du l?ch v?i c? s? h? t?ng k? thu?t ??ng b?, phù h?p v?i ?i?u ki?n t? nhiên và xã h?i.
D? ÁN KHU NGH? D??NG DE LAGI

Website: https://delagi.net/
https://delagi.net/khu-nghi-duong-cao-cap-delagi-binh-thuan/
Hotline: 0938677938 ( Phòng qu?n lý d? án)

Phòng kinh doanh d? án Delagi Bình Thu?n

1648 Võ V?n Ki?t, Ph??ng 16, Qu?n 8, Thành Ph? H? Chí Minh
0
Total Reach
0
Tribemates
0
Tribes
0
Posts

Influencer Stats

CHANNEL Followers / SUBSCRIBERS Views

stream-profile
 We couldn't locate any more posts