agritech Male Viet Nam

Agritech E&T là công ty ra ??i ho?t ??ng chuyên sâu trong l?nh v?c cung c?p thi?t b? và chuy?n giao công ngh? ngành ch? bi?n, b?o qu?n th?c ph?m, nông nghi?p sau thu ho?ch, ch? bi?n th?t , ?óng gói…v…v
??a ch? : Lô 27, Khu d?ch v? 4, khu giãn dân M? Lao, Ph??ng M? Lao, Qu?n Hà ?ông, TP Hà N?i
VP làm vi?c: S? 55 ngõ 48 Ba La, Phú Lãm, Hà ?ông, Hà N?i
Hotline: 090 6040578 – 0962283555.
Email: Thietbiagt@gmail.com
Website : https://Agritech.vn
#0dkw5 #03rnh #thietbichungcattinhdau #thietbinganhruou
https://myspace.com/agritech.e.t
https://www.plurk.com/agritechh/public
https://padlet.com/agritech
0
Total Reach
0
Tribemates
0
Tribes
0
Posts

Influencer Stats

CHANNEL Followers / SUBSCRIBERS Views

stream-profile
 We couldn't locate any more posts