banhkemelsadep Viet Nam

Cách làm bánh kem thú n?i 12 con giáp
R?t nhi?u ng??i ?ã nhìn th?y các chi?c bánh kem sinh nh?t có hình 12 con giáp trong ti?c sinh nh?t c?a b?n bè, ng??i thân hình con trâu, con mèo, con gà ??p m?t c?ng nh? mu?n h?c cách làm bánh kem 12 con giáp ??n gi?n. Th? nh?ng th?t ra làm bánh kem hình thú n?i r?t khó, b?n ph?i có tài ngh? c?ng nh? ??c bi?t là m?u bánh sinh nh?t ??p 12 con giáp hình con r?ng, con h?, con r?n vô cùng ph?c t?p.
0
Total Reach
0
Tribemates
0
Tribes
0
Posts

Influencer Stats

CHANNEL Followers / SUBSCRIBERS Views

stream-profile
 We couldn't locate any more posts