cattuongcorp Male

V?T LI?U CÁCH ÂM - CÁCH NHI?T CÁT T??NG - ??n v? s?n xu?t v?t li?u cách nhi?t l?n nh?t Vi?t Nam và và d?n ??u khu v?c ?ông Nam Á. Cách Nhi?t Cát T??ng cung c?p các s?n ph?m và gi?i pháp ch?ng nóng b?ng v?t li?u xanh, thân thi?n môi tr??ng góp ph?n t?o d?ng môi tr??ng xanh b?n v?ng, ??t hi?u qu? cao v? ti?t ki?m n?ng l??ng, gi?m thi?u tác ??ng x?u ??n môi tr??ng s?ng và s?c kh?e con ng??i, nâng cao ch?t l??ng cu?c s?ng.” Các dòng s?n ph?m cách nhi?t Cát T??ng ???c ?ng d?ng cho h? th?ng mái nhà dân d?ng, nhà x??ng công nghi?p, ch?ng nóng cho t??ng bao nhà, mái chung c?, cách nhi?t cho h? th?ng sàn kho l?nh, các mái bê tông, mái ngói. H? th?ng phân ph?i r?ng kh?p c? n??c Cát T??ng tin t??ng và cam k?t giao hàng nhanh nh?t cho quý khách hàng.
Phone: 0937 222 568
??a ch?: 525/22 Tô Hi?n Thành, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP.HCM
Website: https://cattuongcorp.com/
Email: [email protected]
0
Total Reach
0
Tribemates
0
Tribes
0
Posts

Influencer Stats

CHANNEL Followers / SUBSCRIBERS Views

stream-profile
 We couldn't locate any more posts