Dat Xanh Mien Dong Male Viet Nam

??t Xanh Mi?n ?ông (tên ??y ??: Công ty C? ph?n ??u t? & D?ch v? ??t Xanh Mi?n ?ông ) là công ty thành viên c?a t?p ?oàn ??t Xanh. Công ty ???c hành l?p vào tháng 6/2019 t?i Bình D??ng, ch? v?i h?n 30 cán b? nhân viên. Tính ??n 2020, ??t Xanh Mi?n ?ông ?ã có h?n 200 CBNV trên toàn h? th?ng, v?i 1 tr? s? ???c ??t t?i Bình D??ng, 3 VP. giao d?ch t?i: TPHCM, Bình Ph??c, ??ng Nai.
Website: https://datxanhmiendong.co/
??a ch?: RP67+R3 Bình Th?nh, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
Email: [email protected]
Hotline: 0934717986
#datxanhmiendong #congtydatxanhmiendong #datxanh #datxanh_miendong #dxmd
0
Total Reach
0
Tribemates
0
Tribes
0
Posts

Influencer Stats

CHANNEL Followers / SUBSCRIBERS Views

stream-profile
 We couldn't locate any more posts