Enjoy VN

"
V?i 12 n?m không ng?ng n? l?c nâng cao ch?t l??ng s?n ph?m, ?áp ?ng nhu c?u ngày càng cao c?a khách hàng, Công ty TNHH Enjoy Online cam k?t luôn mang ??n cho khách hàng s? hoàn h?o v? ch?t l??ng s?n ph?m và ni?m tin tr?n v?n t? d?ch v? ch?m sóc khách hàng. Cùng v?i m?t ??i ng? ch?m sóc khách hàng chuyên nghi?p và chu ?áo, chúng tôi mong r?ng s? ???c ?em ??n cho b?n nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng nh?t cùng v?i nh?ng ?u ?ãi h?p d?n nh?t.

Enjoy Online là nhà phân ph?i uy tín và l?n c?a các th??ng hi?u bánh trung thu trong và ngoài n??c. Su?t 12 n?m có m?t trên th? tr??ng, Enjoy v?n luôn là ??i tác ?áng tin c?y c?a m?i khách hàng, doanh nghi?p ?? trao g?i tình thân ??n gia ?ình, b?n bè, các ??i tác và nhân viên trong công ty v?i chi?t kh?u cao nh?t. Khi mua hàng ? Enjoy, b?n s? ???c giao hành mi?n phí, nhanh chóng.
https://enjoy.vn chuyên cung c?p th?c ph?m s?ch cao c?p ???c ch?n l?c và nh?p kh?u t? nhi?u n?n ?m th?c n?i ti?ng th? gi?i nh?: Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Úc, Nh?t b?n,... Quý khách có th? tìm th?y: Caviar, Iberico Jamon, Foie Gras, Pate, Truffle, Olive.
Ngoài ra khi ??t BÁNH TRUNG THU GIVRAL, BÁNH TRUNG THU BRODARD, BÁNH TRUNG THU BAKER'S COTTAGE, BÁNH TRUNG THU NH? LAN, BÁNH TRUNG THU KINH ?Ô, BÁNH TRUNG THU PHÚC LONG, BÁNH TRUNG THU TÀI THÔNG, BÁNH TRUNG THU SANEST, BÁNH TRUNG THU H? LÂM MÔN t?i nhà phân ph?i Enjoy Online, m?i thông tin v? doanh nghi?p và logo doanh nghi?p s? ???c in trên h?p bánh và bao bì m?t cách sang tr?ng và chuyên nghi?p.

Chúng tôi luôn cam k?t mang ??n nh?ng s?n ph?m chính hãng v?i giá t?t nh?t ??n tay khách hàng!
T?m nhìn: Tr? thành công ty hàng ??u v? quà t?ng t? th?c ph?m cho khách hàng doanh nghi?p & cá nhân ? phân khúc cao c?p.

S? m?nh: Mang t?i cho khách hàng nh?ng s?n ph?m quà t?ng t? th?c ph?m cao c?p ???c ch?n l?c t? nhi?u qu?c gia trên th? gi?i.

- Website: https://enjoy.vn
- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCnOV8IRHS-1dJj14o9GiRLA/about
- Facebook: https://www.facebook.com/VnEnjoy Twiter: https://twitter.com/vanheict
-
- Linkedin: https://www.linkedin.com/in/enjoy-vn/
- flickr.com: https://www.flickr.com/people/enjoyvn/

- tumblr.com: https://enjoyvn.tumblr.com/
- behance.net: https://www.behance.net/enjoyvn
- reddit.com: https://www.reddit.com/user/enjoyvn

- wordpress.com: http://enjoyvn.wordpress.com
- about.me: about.me/enjoyvn
??a ch?: 198 C?ng Hoà, Ph??ng 12, Qu?n Tân Bình, TPHCM
Liên h? ??a ch?: https://bit.ly/lien-he-enjoy"
0
Total Reach
0
Tribemates
0
Tribes
0
Posts

Influencer Stats

CHANNEL Followers / SUBSCRIBERS Views

stream-profile
 We couldn't locate any more posts