HappyTime Male Viet Nam

HappyTime là gi?i pháp h? tr? doanh nghi?p Vi?t ?ng d?ng công ngh? vào công tác qu?n lý ch?m công, s? hoá quy trình qu?n lý nhân s?, ??ng th?i nâng cao tr?i nghi?m nhân viên và xây d?ng v?n hoá doanh nghi?p phát tri?n b?n v?ng.

Website: https://happytime.vn/

S?T : 0967-778-018

??a ch? t?i T?ng 3, Tòa nhà Goldseason, 47 Nguy?n Tuân, Thanh Xuân, Hà N?i

Google maps: https://g.page/tuyendungtopcv?share

#happytime, #chamcongonline, #ungdungchamcong, #phammemchamcong, #appchamcong, #giaiphapchamcong
0
Total Reach
0
Tribemates
0
Tribes
0
Posts

Influencer Stats

CHANNEL Followers / SUBSCRIBERS Views

stream-profile
 We couldn't locate any more posts