Hi BacSi Male Viet Nam

???c thành l?p vào tháng 11/2017, HI BACSI mang trong mình m?t s? m?nh “nâng t?m ch?t l??ng s?c kh?e b?ng chi?n l??c.....”.

B?t ??u ch?n ch?m sóc da là n?n t?ng ??u tiên, sau h?n 2 n?m phát tri?n, v?i t?c ?? phát tri?n g?p 2 - 3 l?n so v?i n?m tr??c ?ó, HI BACSI t? h?p nh?ng ng??i ??ng ??i nhi?t huy?t, ?am mê và giúp cho h?n 1000+ khách hàng phát tri?n ???c s?c ??p c?a mình.

??a ch?: 209 ???ng s? 8, Ph??ng 11, Gò V?p, H? Chí Minh 700000, Vi?t Nam
S?T: +84 93 720 72 00
Email: admin@hibacsi.com
Website: https://hibacsi.com/
  • dieu tri mun
  • cham soc da
  • cham soc da mun
39
Total Reach
0
Tribemates
0
Tribes
0
Posts

Influencer Stats

Page Views
N/A
Visitors
N/A
Page Views
N/A
Visitors
N/A
Tweets
15671
Followers
39
Views
0
Subscribers
0
Following
N/A
Followers
N/A
CHANNEL Followers / SUBSCRIBERS Views
Hi BacSi N/A N/A
Hi BacSi N/A N/A
Hi BacSi 39 15671
Hi BacSi 0 0
Hi BacSi 0 0
Hi BacSi 0 4

stream-profile
 
M?n là gì? M?n tr?ng cá hình thành nh? th? nào? chính là 2 câu h?i ???c các b?n quan tâm nh?t. Th? nh?ng trên internet hi?n nay, có quá nhi?u ng??i...
Youtube
2 years ago
  Like
 
Nguyên nhân gây m?n ?n? Nguyên nhân gây ra m?n b?c? Nguyên nhân gây ra m?n ??u ?en? Nguyên nhân gây ra m?n n?i ti?t? ... Có r?t là nhi?u câu h?i...
Youtube
2 years ago
  Like
 
Có quá nhi?u thông tin "sai l?ch" trên internet hi?n nay chia m?n thành quá nhi?u lo?i khác nhau. Trên th?c t?, d?a vào nghiên c?u y h?c h?c hi?n nay, m?n...
Youtube
2 years ago
  Like
 
Trên c??ng v? là m?t ng??i bác s?, tôi ?ã g?p r?t nhi?u b?n tr? m?i ngày ??n khám vì da m?t b? h? h?i n?ng. Nguyên nhân là vì tr? m?n không...
Youtube
2 years ago
  Like
 
Thu?c r??u tr? m?n gia truy?n là m?t lo?i s?n ph?m khá n?i ti?ng trên c?ng ??ng m?ng trong th?i gian g?n ?ây. Nhi?u ??n v? bán r??u thu?c...
Youtube
2 years ago
  Like