Homestay Cohousing Male Viet Nam

"Cohousing là m?t s?n ph?m c?a công ty Cohost Vietnam ???c thành l?p b?i m?t nhóm chuyên gia ng??i Vi?t vào n?m 2016 t?i thung l?ng Silicon (M?).

Là m?t sàn b?t ??ng s?n cho thuê nhà ng?n và dài h?n. Cohousing s? h?u ngu?n nh?ng c?n h?, apartment cao c?p, homestay ??p và cam k?t m?c giá luôn luôn t?t nh?t th? tr??ng.

Nh?ng c?n h? homestay c?a Cohousing cam k?t luôn luôn mang l?i nh?ng thi?t k? vô cùng sang tr?ng và ?ã ???c tr?i qua r?t nhi?u khâu th?m ??nh. ??m b?o ch?t l??ng 5 sao không kém gì nh?ng khách s?n cao c?p.

??n v?i homestay c?a Cohousing, b?n s? luôn luôn có ???c nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i, ?áng nh? nh?t trong nh?ng chuy?n ?i dã ngo?i c?a mình. Tr?i nghi?m c?a nh?ng khách hàng l?u trú luôn luôn là m?t trong nh?ng y?u t? chúng tôi ?u tiên hàng ??u.
"
17 Hàng Chu?i, Ph?m ?ình H?, Hai Bà Tr?ng, Hà N?i
0901881515
0
Total Reach
0
Tribemates
0
Tribes
0
Posts

Influencer Stats

CHANNEL Followers / SUBSCRIBERS Views

stream-profile
 We couldn't locate any more posts