IBC Smart Lock Viet Nam

IBC ???c thành l?p n?m 1972 t?i thành ph? Velbert – cái nôi c?a ngành công nghi?p khóa ??c. ???c ??ng ký nhãn hi?u qu?c t? l?n ??u t?i thành ph? Madrid, Tây Ban Nha. Khóa thông minh IBC là th??ng hi?u n?i ti?ng th? gi?i ???c ch? t?o d?a trên s? t? m?. chính xác t?ng chi ti?t t? trí tu? không gi?i h?n c?a n??c ??c. T? khi thành l?p. IBC xác ??nh chú tr?ng vào nghiên c?u phát tri?n (R&D) s?n xu?t ra nh?ng s?n ph?m khóa thông minh vân tay, c?ng t? an ninh, ?èn n?ng l??ng m?t tr?i solar, ki?m soát ra vào. có ch?t l??ng tinh x?o. an toàn, thu?n ti?n và tho?i mái trong quá trình s? d?ng, phong cách ??n gi?n th?i th??ng.
0
Total Reach
0
Tribemates
0
Tribes
0
Posts

Influencer Stats

CHANNEL Followers / SUBSCRIBERS Views

stream-profile
 We couldn't locate any more posts