khudothikimchungditrach Viet Nam

D? án khu ?ô th? kim chung di tr?ch là khu ?ô th? cao c?p, ti?n nghi, thân thi?n v?i môi tr??ng ? phía tây Hà N?i. S? h?u di?n tích lên ??n 170.29ha, v?i nhi?u h?ng m?c nhà ? bi?t th?, li?n k?.
Xã Kim Chung và Di Tr?ch, huy?n Hoài ??c, t?nh Hà Tây
0986333494
https://kimchung-ditrach.vn/
0
Total Reach
0
Tribemates
0
Tribes
0
Posts

Influencer Stats

CHANNEL Followers / SUBSCRIBERS Views

stream-profile
 We couldn't locate any more posts