KTP Design Male Viet Nam

https://ktpdesign.vn/ - KTPdesign là ??n v? chuyên thi?t k? ?n ph?m Marketing, Branding, D?ch v? Marketing t?ng th? cho doanh nghi?p. Tr?i qua h?n 5 n?m hình thành và phát tri?n. KTPdesign ?ã hoàn thi?n h?n 5000+ d? án. KTPdesign ?ã t?o ch? ??ng v?ng ch?c trên th? tr??ng thi?t k?, ???c h?n 3680+ khách hàng tin t??ng h?p tác. KTP v?i ý ngh?a Key To Professional chúng tôi luôn mong mu?n là chìa khóa d?n ??n s? chuyên nghi?p c?a khách hàng.
#ktpdesign, #Marketing, #Branding, #dichvumarketing

Thông tin Liên H?:
CÔNG TY : Cty TNHH Công Ngh? D?ch V? và Sáng T?o Th??ng Hi?u K.T.P
??a Ch? : 15 Ngõ 293 Khu?t Duy Ti?n, Trung Hòa, C?u Gi?y, HN
?i?n Tho?i: 0794.16.9999 - 0975.360.359
Website: https://ktpdesign.vn/
Email: sangtaothuonghieuktp@gmail.com
0
Total Reach
0
Tribemates
0
Tribes
0
Posts

Influencer Stats

CHANNEL Followers / SUBSCRIBERS Views

stream-profile
 We couldn't locate any more posts