lockerbanosaigon Viet Nam

V?i kho?ng 19 b?c t??ng ho?c nh?ng th? t??ng t? nh? v?y ???c lo?i b?, Johnson và ??i ng? c?a mình t?p trung t?o ra không gian s?ng tho?i mái mà cô luôn m? ??c.
Phòng khách, c?n phòng yêu thích c?a cô trong nhà, ???c thay th? toàn b? n?i th?t m?i. M?t chi?c bàn cà phê b?ng ??ng th??ng hi?u Darbuka, n?m da c?u Iceland, g?i v?i gai b?n, gh? sofa hi?u Uno và t? sách b?ng ??ng c?a CB2 ???c ??a vào phòng khách.
Tr??c ?ây, c?n nhà có phong cách nghiêng v? màu s?c và ??c l? nhi?u h?n nh?ng Johnson ?ã th?c hi?n c?i t?o v?i m?c ?ích t?o ra m?t cái nhìn và c?m giác li?n m?ch cho ngôi nhà c?a mình. "?ây là ngôi nhà ??u tiên, vì v?y tôi mu?n nó trung l?p h?n, không quá phân tán", cô nói.
B??c vào giai ?o?n trang trí, Johnson th?y mình b? thu hút b?i nh?ng món ?? ??y màu s?c. "Nh?ng Whitney ?? ngh? ch?n màu tr?ng c? ?i?n h?n và sau ?ó mang l?i nh?ng ?i?m nh?n vui nh?n trong trang trí", cô nói. Chi?c t? màu xanh b?c hà n?i b?t so v?i b?ng màu trung tính trong nhà b?p. M?t bàn ???c ?p b?ng ?á th?ch anh Cambria. Các tay n?m ng?n kéo ch?t li?u ??ng thau là c?a hi?u CB2.
0
Total Reach
0
Tribemates
0
Tribes
0
Posts

Influencer Stats

CHANNEL Followers / SUBSCRIBERS Views

stream-profile
 We couldn't locate any more posts