maychamcongbenco Male Viet Nam

"Máy ch?m công là h? th?ng thi?t b? qu?n lý ghi nh?n th?i gian vào ra c?a nhân s?. Ki?m soát c?a ra vào B?ng cách xác th?c ID c?a ng??i ?ó thông qua các công ngh? nh? th? gi?y. Th? t?, th? c?m ?ng. D?u vân tay hay nh?n di?n khuôn m?t. Giúp công tác ch?m công qu?n lý ti?n l??ng c?a doanh nghi?p tr? lên nhanh. T?ng hi?u qu? s?n xu?t.
Hãng s?n xu?t: Ronald Jack Malaysia
Giá bán: 1,700,000 vnd
?i?n tho?i: 090.776.1102
B?o hành: 12 tháng 1 ??i 1"
0
Total Reach
0
Tribemates
0
Tribes
0
Posts

Influencer Stats

CHANNEL Followers / SUBSCRIBERS Views

stream-profile
 We couldn't locate any more posts