mientrungcogi Male Viet Nam

Mi?n Trung Có Gì? là m?t kênh chuyên vi?t v? mi?n Trung. Chúng tôi b?t ??u v?i du l?ch, v?n hóa, hình ?nh ??p v? vùng ??t Mi?n Trung X? N?u Thân Th??ng này. Sau ?ó là t?t t?n t?t nh?ng ?i?u b?n hình dung v? Mi?n Trung này.

Mi?n Trung Có Gì là gì?

Mi?n Trung Có Gì? ???c thành l?p vào 21/4/2021 t?i Quy Nh?n, Vi?t Nam. Ban ??u ý t??ng hình thành t? câu h?i luôn ?au ?áu trong ??u chúng mình. “Sinh ra và l?n lên, h?c t?p thì ph?i c?ng hi?n cho quê h??ng ??t n??c, v?y ??n bao gi? thì mình có th? làm ?i?u ??y”. Khi ?ó, t? nh?ng ki?n th?c kinh nghi?m c?a nh?ng ng??i tr? 22 tu?i nh? chúng mình. Mình mu?n v? 1 b?c tranh chi ti?t nh?t ?? tr? l?i cho câu h?i là Mi?n Trung Có Gì?.

M?c ?ích c?a Mi?n Trung Có Gì?

Mi?n Trung Có Gì? là trang web thông du l?ch, v?n hóa, ki?n th?c và nh?ng ?i?u thú v? v? mi?n Trung. Chúng mình mu?n t?o m?t kênh thông tin ch?t l??ng mang ??n nh?ng ki?n th?c thú v? dành cho nh?ng ng??i quan tâm ??n mi?n Trung thân th??ng này.

B?n s? có ???c nh?ng ?i?u thú v? v? du l?ch, tìm hi?u thêm v? v?n hóa và con ng??i mi?n Trung qua nh?ng bài vi?t c?a chúng tôi. Chia s? ?? mang ??n nh?ng hình ?nh chân th?t nh?t v? ??t n??c con ng??i mi?n Trung.

C? h?i h?p tác

Mi?n Trung Có Gì? luôn m? r?ng c? h?i h?p tác v?i m?i ng??i.

M?t bài PR ?úng chu?n

Ch?c ch?n v?i n?i dung mình ?ã mang ??n cho trang web, m?t bài vi?t ?úng chu?n SEO l?i ?úng chu?n h?p d?n dành cho ng??i ??c s? vô cùng t?t.

Review du l?ch & ?m th?c

Mi?n Trung Có Gì? s?n sàng review nh?ng homestay, quán cafe, món ngon, quán hay, ??a ?i?m du l?ch h?p d?n,… dành cho b?n. B?ng nh?ng video, b? ?nh hay flycam mà mình hi?n ?ang có.

B?n còn mu?n nhi?u h?n th? n?a?

B?n mu?n b? ?nh long lanh h?n, video hay lookbook chuyên nghi?p. Mi?n Trung Có Gì? c?ng s?n sàng mang ??n nh?ng s?n ph?m chuyên nghi?p long lanh nhi?u h?n. M?t d?ch v? chi ti?t A - Z luôn chu?n b? s?n sàng ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a b?n.

Trao ??i Backlink

Tùy vào ??nh m?c hay trang web mà chúng mình luôn s?n sàng trao ??i nh?ng backlink qua l?i v?i nhau. ??c bi?t trang web Mi?n Trung Có Gì? là trang web s?ch, ??nh h??ng bài vi?t và n?i dung phát tri?n rõ ràng.

Chúng mình luôn l?ng nghe nh?ng trao ??i ngang b?ng hay m?c phí phù h?p cho d?ch v? backlink ngay t?i trang web.

Chúng mình có gì?

Chúng mình truy?n t?i cho b?n qua hình ?nh, video và nh?ng bài vi?t. T? nh?ng Vlog khám phá mi?n trung ??n nh?ng hình ?nh m?c m?c v? ??i s?ng con ng??i ? ?ây. Chúng mình còn có ??i ng? chuyên tìm hi?u v? v?n hóa hay nh?ng thi?t b? hi?n ??i nh? flycam, camera 4k ph?c v? cho hình ?nh c?a nh?ng chuy?n ?i.

Chúng mình là nh?ng ng??i tr?, có nhi?t huy?t, có tinh th?n và tin r?ng v?n hóa là th? quan tr?ng nh?t. Tr?i nghi?m trong nh?ng chuy?n ?i, hành trình h?c h?i s? luôn mang ??n nh?ng ?i?u thú v?.

Address: Ph??c s?n, Tuy Ph??c, Bình ??nh

Phone: 0797979277

Email: mientrungcogi@gmail.com

Website: https://mientrungcogi.com/

#mientrungcogi #mientrungcogi.com

Social profile:
https://www.google.com/search?kgmid=/g/11rbs0jp_3
https://drive.google.com/drive/folders/14VJ45h3-Fnyv13yVsyzkoTlfN5EvIErD
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLj2pQswkIG-Aw?hl=vi&gl=VN&ceid=VN%3Avi
https://www.amazon.com/gp/profile/amzn1.account.AGEPGIIVTHCSH5Y4LGSUBABMYEKA
https://www.flickr.com/photos/mientrungcogi/
https://www.facebook.com/mientrungcogi
https://twitter.com/mientrungcogi
https://www.instagram.com/mientrungcogi/
https://www.youtube.com/channel/UCEO_S26sjwYHDA-De47UbhQ/about
https://www.linkedin.com/in/mientrungcogi/
https://www.pinterest.com/mientrungcogi
https://www.reddit.com/user/mientrungcogi
https://mientrungcogi.tumblr.com/
https://mientrungcogi.blogspot.com/
https://mientrungcogi.wordpress.com/
https://mientrungcogi.business.site/
  • dulichmientrung
  • dacsanmientrung
  • mientrungcogi
4
Total Reach
0
Tribemates
0
Tribes
0
Posts

Influencer Stats

Page Views
N/A
Visitors
N/A
Tweets
55
Followers
4

stream-profile
 We couldn't locate any more posts