otel program? Male Åland Islands

Günümüzde kontrollerinin karma??k yap?s? nedeniyle çal??anlar?n ve mü?terilerin rahatl?kla kullanabilece?i karma??k fonksiyonlara ve basit bir arayüze sahip olmayanlar tercih edilmelidir. Bu ba?lamda, otel otomasyon program?n? kullanarak kar???kl??? önleyebilir ve bir sistem seçerken, odan?n çal??mas? için yeterli say?da seçenek sunan basit otel program? sistemleri tercih etmelisiniz. Sistemin en büyük avantajlar?ndan biri de güvenlik kart? sistemidir. Tek bir güvenlik kart? ile tüm kontroller en üst düzeyde sa?lanacak ?ekilde mü?terilere sunulmaktad?r. Odaya girer girmez bu kartlar ayd?nlatma, TV izleme ve hatta perdelerin aç?l?p kapanmas? gibi i?lemler için kullan?labilir.
0
Total Reach
0
Tribemates
0
Tribes
0
Posts

Influencer Stats

CHANNEL Followers / SUBSCRIBERS Views

stream-profile
 We couldn't locate any more posts