phelieunhatminh Male Viet Nam

Ph? li?u Nh?t Minh ?ã thành l?p h?n 10 n?m và ?i vào ho?t ??ng trong l?nh v?c thu mua ph? li?u này. V?i ngu?n nhân l?c d?i dào công ty thu mua t?t c? m?t hàng ph? li?u nh? s?t, ??ng, k?m, inox, nhôm, v?i cây,…. và thu mua nhà x??ng, công trình d? án v?i giá cao
Công Ty TNHH Th??ng M?i Nh?t Minh

Tr? S?: 1218/11 QL1A, Khu Ph? 1, Ph??ng Th?i An, Qu?n 12, TP.HCM

Hotline/Zalo: 0933383678 anh Nh?t - 0976446883 anh Minh

Website: https://phelieunhatminh.com/

Email: [email protected]

Thu mua ph? li?u ??ng: https://phelieunhatminh.com/thu-mua-phe-lieu-dong/


Thu mua ph? li?u s?t: https://phelieunhatminh.com/thu-mua-phe-lieu-sat/


Thu mua ph? li?u inox: https://phelieunhatminh.com/thu-mua-phe-lieu-inox/
Thu mua ph? li?u nhôm: https://phelieunhatminh.com/thu-mua-phe-lieu-nhom/
Thu mua ph? li?u nh?a: https://phelieunhatminh.com/thu-mua-phe-lieu-nhua/
Thu mua ph? li?u h?p kim: https://phelieunhatminh.com/thu-mua-phe-lieu-hop-kim/
Thu mua ph? li?u niken: https://phelieunhatminh.com/thu-mua-phe-lieu-niken/

Thu mua ph? li?u thi?c: https://phelieunhatminh.com/thu-mua-phe-lieu-thiec/
0
Total Reach
0
Tribemates
0
Tribes
0
Posts

Influencer Stats

CHANNEL Followers / SUBSCRIBERS Views

stream-profile
 We couldn't locate any more posts