taxiphucha1 Male Viet Nam

Công ty TNHH ??u T? và Phát Tri?n TM Phúc Hà là m?t trong nh?ng ??n v? tiên phong áp d?ng gi?i pháp công ngh? v?n t?i hi?n ??i, ??t xe nhanh và bi?t tr??c giá c??c. Taxi Phúc Hà cung c?p các d?ch v? taxi n?i bài, taxi ?i t?nh giá r?, taxi gia ?ình, ??t xe sân bay, taxi 7 ch? ?i n?i bài. Trong quá trình qu?n lý v?n hành chúng tôi luôn c? g?ng ?em ??n cho quý khách nh?ng chuy?n ?i êm ái và tho?i mãi nh?t nh? xe c?a chính quý khách.

?? ?áp ?ng ???c nh?ng tiêu chu?n ?ó Công ty Phúc Hà không ng?ng ??u t? xe m?i và hi?n ??i nh?t cùng v?i ?ó là ??i ng? lái xe ???c tuy?n ch?n ký l??ng k?t h?p các tiêu chí “Tr? trung-n?ng ??ng-kinh nghi?m-có trình ?? cao giao ti?p t?t” k?t h?p v?i quy trình qu?n lý luôn l?y khách hàng làm trung tâm, ??m b?o mang l?i nh?ng d?ch v? t?t nh?t.

#taxinoibai #taxigiadinh #taxiditinhle #datxesanbay #taxi7chodinoibai
0
Total Reach
0
Tribemates
0
Tribes
0
Posts

Influencer Stats

Tweets
114
Followers
0
CHANNEL Followers / SUBSCRIBERS Views
Phucha taxi 0 114

stream-profile
 We couldn't locate any more posts