The Classia Male Viet Nam

The Classia là d? án t? h?p g?m bi?t th? - nhà ph? - shophouse ti?p theo thu?c dòng s?n ph?m cao c?p theo phong cách Châu Âu Tân C? ?i?n vô cùng sang tr?ng, The Classia Khang ?i?n có quy mô 4,3 Hecta n?m tr?ng c?m c? dân cao c?p Khang ?i?n Mega Qu?n 9, sông n??c bao quanh và bi?t l?p. ?ây s? là n?i sinh s?ng, ngh? d??ng tuy?t v?i cho khách hàng th??ng l?u. S? l??ng s?n ph?m gi?i h?n ch? 179 c?n. D? án The Classia ???c ch? ??u t? Khang ?i?n ch?m chút trong vi?c phát tri?n nên nh?ng m?ng xanh thiên nhiên và môi tr??ng, cùng v?i ?ó là h? th?ng ti?n ích ??ng c?p và sang tr?ng. T?t c? s? cùng hòa quy?n ?? có th? ki?n t?o nên m?t không gian s?ng lý t??ng dành cho công ??ng tinh hoa. Website: https://theclassia.co/ Gmail: theclassia.co@gmail.com
0
Total Reach
0
Tribemates
0
Tribes
0
Posts

Influencer Stats

CHANNEL Followers / SUBSCRIBERS Views

stream-profile
 We couldn't locate any more posts